شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

متن کامل فراخوان مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده

مشمولين مرحله هفتم اجراي قانون

کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) (به استثناي اشخاص حقوقي با فعاليت‌هاي صرفاً معاف موضوع ماده «۱۲» قانون ماليات بر ارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجراي قانون خواهند شد.


اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) مشمول اجراي قانون مي‌باشند.


اشخاص حقوقي فعال كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان، ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌نمايند، مكلفند تا پايان دوره مالياتي شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولين دوره مالياتي بعد، نسبت به اجراي قانون اقدام كنند.


تاريخ اجراي قانون

اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از تاريخ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ مكلف به اجراي ساير تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند.

متن کامل فراخوان مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده