شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

مالیات حقوق و جدول مالیات

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه شش میلیون ریال(۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال )  در سال تعیین گردیده است یعنی ماهانه (۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال )  و براساس ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۹۴/۰۴/۳۱، نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا هفت (۷) برابر آن مشمول مالیات ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) می باشد.

لذا پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند حسب مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۵ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی از مشخصات و نشانی دریافت کننده گان حقوق  میزان آن را به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند.

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۵

مبلغ حقوق ماهانه
  (ریال)
درآمد مشمول مالیات پس از  کسر معافیت(ریال)    نرخ (درصد) مالیات ماهانه   مبلغ حقوق سالانه
  (ریال)
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت(ریال)    نرخ (درصد) مالیات سالانه
       ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                         –  %                     –        ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰                            –  %                         –
       ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%          ۷۰۰,۰۰۰        ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰           ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%           ۸,۴۰۰,۰۰۰
       ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۱,۷۰۰,۰۰۰        ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
       ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۲,۷۰۰,۰۰۰        ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۳۲,۴۰۰,۰۰۰
       ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۳,۷۰۰,۰۰۰        ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۴۴,۴۰۰,۰۰۰
       ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۴,۷۰۰,۰۰۰        ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۵۶,۴۰۰,۰۰۰
       ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۵,۷۰۰,۰۰۰        ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۶۸,۴۰۰,۰۰۰
       ۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۶,۷۰۰,۰۰۰        ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰         ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۸۰,۴۰۰,۰۰۰
       ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۷,۷۰۰,۰۰۰     ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۹۲,۴۰۰,۰۰۰
       ۹۱,۰۰۰,۰۰۰         ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%       ۷,۸۰۰,۰۰۰     ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰         ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%         ۹۳,۶۰۰,۰۰۰
     ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۹,۶۰۰,۰۰۰     ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
     ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%     ۱۱,۶۰۰,۰۰۰     ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰
     ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%     ۱۳,۶۰۰,۰۰۰     ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰
     ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%     ۱۵,۶۰۰,۰۰۰     ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰
     ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%     ۲۹,۶۰۰,۰۰۰     ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%       ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰
     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%     ۸۹,۶۰۰,۰۰۰     ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%   ۱,۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰
مالیات حقوق و جدول مالیات