شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

جرم مالیاتی و ماده ۲۷۴ تا ۲۷۷ ق.م.م

ماده۲۷۴:

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم میگردند:

  • تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
  • اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
  • ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون (مراجعه واحد بازرسی مالیاتی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت به منظور کنترل دفاتراسناد ومدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه) و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنهی بر ارسال اطلاعات مالی (معاملات فصلی ) موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
  • عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یاکسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
  • تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خودبرخلاف واقع٫
  • خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
  • استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

ماده ۲۷۶:

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.

ماده ۲۷۷:

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

جرم مالیاتی و ماده ۲۷۴ تا ۲۷۷ ق.م.م