شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

معاملات فصلی و جرایم آن

زمان ارسال فهرست معاملات انجام شده (اجرای ماده  ۱۶۹ ق.م.م)

دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تا یک ماه پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند فروشنده می بایست مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فرم “فهرست امتناع” به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند.

جرایم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل مواردی ذیل می باشد.

  • عدم صدور صورتحساب یا درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای می باشد.
  • عدم ارائه فهرست معاملات ، مشمول جریمه ای معادل (۱%) مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.
  • استفاده از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
  • در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار مشول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
  • عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
  • هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید.

مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر ق . م . م :

كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه در دامنه شمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند.

معاملات فصلی و جرایم آن